Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển LĐPT

Cty Gia Thành

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Trường phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV giao hàng

CTY ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NV giao nhận

Cty TM Lâm Cường

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển NV giao nhận thư

Cty Chuyển phát nhanh Thành Công

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển NV bảo trì

Bệnh Viện Trưng Vương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển thợ mộc, LĐPT

Cty Thái Dương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển thợ điện ,nước giỏi

Cty ABX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Bảo Minh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển thợ mộc , thợ quảng cáo

Cty Phước Sơn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ nhôm kính , LĐPT

Cty Phát Huy Đạt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ nhôm kính giỏi

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    04/05/2019