Danh sách Cơ Khi & Chế Tạo

Tuyển cơ điện ,cấp thoát nước

Cty cơ điện Nam Tiến

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển Thợ hàn , thợ mộc

Cty TNHH Sinh Hùng

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ cơ khí

Cơ sở Thanh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/09/2019

Tuyển thợ hàn

Cty cơ khí Minh An

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/08/2019

Tuyển NV pho to

Cty in ấn Đại Đông

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    09/05/2019

Tuyển Kĩ thuật dán decal

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển kĩ sư cơ khí

Cty TNHH cơ khí Đức Lợi

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/02/2019

Tuyển kĩ thuật quạt điện

Cty SX TM Dv Hành Sanh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/03/2019

Tuyển lập trình và vận hành máy CNC

Cty cơ khí DTC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển kĩ sư & CN cơ khí

Cty TNHH cơ khí XD Phước Anh

Hồ Chí Minh

   01/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện,cơ khí

Cty TNHH Minh Anh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

Tuyển phụ làm cứa sắt

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019